ලෝක වාර්තා කඩන මැලේසියානුවා! - New T20 record by Malaysia | Sports with Himashi