កម្ពុជា vs ឥណ្ឌូនេសុី Cambodia vs Indonesia _ Sea Game 2023 ថ្ងៃប្រកួតទី08 កីឡាបាល់ទះ ដណ្តើមមេដៃមាស