Malaysia Open Day 3 - Zaiyi & Yassin Into Quarter Final!✌