విద్యా మరియు క్రీడా వారోత్సవాల ముగింపు వేడుక | EDUCATIONAL & SPORTS WEEK CLOSING CEREMONY