Landero vs Monabesa Pasok sa Timbang | Ipapalabas sa Trans7 Indonesian TV